Scheidingsmediation met het kind centraal

Privacy Policy

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Kind & Wij Mediation of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: H.J. Bloem-Lutke Holzik
Onderneming: Kind & Wij Mediation
Bezoekadres: Johan van Oldenbarnveltlaan 50
2582 NV Den Haag
Nederland
E-mail: info@kindenwij.nl
Telefoonnummer: +31 (0)06-22802684
KvK-nummer: 59626267

 

Kind & Wij Mediation is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden.

Kind & Wij Mediation is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Kind & Wij Mediation is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Kind & Wij Mediation, waaronder het volgende.

Kind & Wij Mediation verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Kind & Wij Mediation opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Kind & Wij Mediation. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Kind & Wij Mediation om de overeenkomst uit te voeren.

Kind & Wij mediation gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Kind & Wij Mediation altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Kind & Wij mediation worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, sofinummer, geboortedatum en e-mailadres;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website www.kindenwij.nl, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Kind & Wij mediation altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@kindenwij.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 20 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

- de gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Kind & Wij mediation gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Kind & Wij Mediation, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@kindenwij.nl.

Het staat Kind & Wij Mediation vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Kind & Wij Mediation ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor de directeur van Kind & Wij Mediation. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Kind & Wij Mediation. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Kind & Wij Mediation.

Vraag direct vrijblijvend een eerste gesprek aan

Kennismaking
  • Dit veld is verplicht
  • Het e-mailadres is niet geldig
  • Dit veld is verplicht
  • Zonder uw toestemming kunnen wij geen contact met u opnemen.

Wilt u vrijblijvend kennismaken en zien of Kind & Wij u van dienst kan zijn? Neem dan contact op door het formulier in te vullen. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Het telefonische kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.